ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย” วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (ออนไลน์)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Artificial Intelligence and its Applications in Research)” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)