รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร

วุฒิศึกษา :
PhD. (Agriculutral Engineering), U. of Newcastle Upon Tyne, UK
สังกัด :
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
อีเมล :
thajoj@kku.ac.th
โทรศัพท์ :
0-4336-2132