รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ณฐพงศ์ สว่างเมือง

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Telecommuniations) (2008) University of Pittsburgh, USA
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Wireless Communications, Mobile/Pervasive Computing, Wireless Network Security, RF-Based Indoor Localization
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
nattapong@ee.eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ :
053-944140