รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. สุพิชญา จันทะชุม

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Food Science) ENSIA (MASSY), France
สังกัด :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
ความเชี่ยวชาญ :
ความปลอดภัยทางอาหาร
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
suphitchaya.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ :
074-286337