รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
141. ผศ.ดร. วีณา เมฆวัฒนากาญจน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest physiology of fruit and vegetable & packaging
142. ผศ.ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest physiology of flowers
143. ดร. อุบล ชินวังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest physiology of fruit and vegetables
144. ดร. วิริยา พรมกองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีFruit and Vegetable Technology
145. ดร. กฤษณา ศิริพลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีNon-destructive technology Modeling
146. ดร. จิตรา สิงห์ทองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีFunctional foods Value added products
147. ดร. วีรเวทย์ อุทโธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPackaging and Coating of fresh produce
148. นาย สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีNon-destructive quality evaluation of fruit, Sensor in agricultural and biomedical applications
149. ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสาดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีCoating of fresh produce
150. ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest quarantine treatments for insects in fresh fruit and vegetables
151. ดร. สุทิน พรหมโชติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีQTL analysis for fruit quality improvement breeding program
152. ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest disease control of fruit and vegetable
153. ผศ.ดร. สุขอัคณา ลีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีRice milling machine, material engineer, failure analysis
154. น.ส. อรุณรัตน์ อนันตทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPostharvest Technology of fruit and vegetables
155. ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีAgricultural Engineering
156. ดร. พยุงศักดิ์ จุลยุเสนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีAgricultural Science
157. ดร. เทวรัตน์ ทิพยวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีAgricultural Engineering
158. ผศ.ดร. วีรศักดิ์ เลิศศิริโยธินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีPackaging & Food Engineering
159. ผศ.ดร. เรณู ขำเลิศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีPostharvest Physiology
160. ผศ.ดร. อารักษ์ ธีรอำพนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPlant Biltechnology
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9