รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
121. นาย พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษมมหาวิทยาลัยนเรศวรBiotechnology
122. ผศ.ดร. สุจิตรา รตนะมโนมหาวิทยาลัยแม่โจ้Postharvest technology of fruits and vegetables
123. ผศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมลมหาวิทยาลัยแม่โจ้เทคโนโลยีทางการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
124. รศ.ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
125. ผศ. สมโภชน์ โกมลมณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้Postharvest physiology of fruits and vegetables
126. ผศ.ดร. ธีรนุช เจริญกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้Postharvest technology
127. รศ.ดร. สัณห์ ละอองศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้Postharvest physiology of fruit
128. รศ. เสมอขวัญ ตันติกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้Agricultural Machinery
129. ผศ.ดร. สุเนตร สืบค้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้Process Technology
130. ผศ.ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Postharvest technology
131. ผศ.ดร. สุธยา พิมพ์พิไลมหาวิทยาลัยแม่โจ้Rice and Rice products, Functional and health foods, Carbohydrate foods and non-food products
132. ผศ.ดร. วิจิตรา แดงปรกมหาวิทยาลัยแม่โจ้Meat processing, Protein foods, Nutrition
133. ผศ.ดร. จาตุพงศ์ วาฤทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Agritronics สำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การแปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
134. ดร. กัลย์ กัลยาณมิตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
135. นาย นิกราน หอมดวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้Renewable Energy: Biomass, Solar Energy, Hydro and Wind Technology (Biomass: Gasification system Bio-fuel and Biogas vehicle), Refrigeration / Air condition
136. ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎีมหาวิทยาลัยแม่โจ้Agricultural Processes (Drying of Foods and Cereal Grains), Renewable Energy ( Wind, Hydro, Biomass, Biofuel)
137. นาย กิตติกร สาสุจิตต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Technology from Biofuel, Biogas, Biomass, Technology and Management for Environmental, Environmental Impact Assessment (EIA)
138. นาย ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวยมหาวิทยาลัยแม่โจ้การแปรรูปด้วยความร้อน, เครื่องจักรกลเกษตร, พลังงานทดแทน
139. ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Thermal Processing, Drying Technology, Pre-cooling and vaccum cooling
140. ดร. เรวัติ ชัยราชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีControlled atmosphere storage Postharvest physiology and quality of fruit and vegetable
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9