บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน

รัชนีวรรณ สุขขี
โครงงานวิศวกรรมเกษตร (วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. 42 หน้า.
2536
เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน

·  งานการศึกษานี้ มุ่งที่จะพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน ตัวเครื่อง ประกอบด้วย ชุดใบมีดปอกข้าง และชุดใบมีดปอกบน ทั้ง 2 ชุดนี้มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ชุดจัดยึกลูกมะพร้าวให้แน่นและนิ่ง และชุดใบมีด ซึ่งหมุนรอบตัวเองและ หมุนรอบไปพร้อมกับกรวย

·  ได้ทดสอบปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน ที่ความเร็วต่าง ๆ กัน 3 ค่า คือ 25, 40 และ 55 RPM ปรากฏว่า เครื่องสามารถปอกเปลือกออกได้ 78.60, 79.69 และ 78.57% ตามลำดับ กินกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 0.535, 0.595 และ 0.725 KW ตามลำดับ เครื่องนี้ทำงานโดยใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว เวลาที่ใช้ในการปอกต่อ หนึ่งผลประมาณ 190 วินาที ในหนึ่งชั่วโมงจะปอกได้ประมาณ 20 ผล

·  เครื่องสามารถปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนได้ มีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป คือ ผิวที่ปอกลักษณะเป็นลูกคลื่น มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 28.70 มิลลิเมตร ยาว 68.20 มิลลิเมตร ลึก 2.43 มิลลิเมตร และเป็นขุย มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.51 มม.