บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน

อมรรัตน์ เคียงกิติวรรณ และสุนันทา ทองนุสนธิ์
โครงงานวิศวกรรมเกษตร (วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. 36 หน้า.
2534
เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน

·  เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนได้ถูกออกแบบสร้างและทดสอบโดยประกอบ ด้วยส่วนสำคัญ คือ

·  1. ชุดลำเลียง ส่งฝักข้าวโพดไปยังส่วนต่าง ๆ โดยใช้เฟืองและโซ่ซึ่งมีราง ลำเลียง

·  2. ชุดกรีดปลือก กรีดเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน 3 รอยกรีด โดยใช้แรงกดของ เหล็กสปริงเป็นตัวควบคุมความลึกของรอยกรีด

·  3. ชุดปอกเปลือกและดึงไหมข้าวโพดฝักอ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยส่ง

·  4. ชุดปัดเปลือกและเศษไหม ปัดเปลือกและเศษไหมที่ติดอยู่ในชุดปอกเปลือก

·  ขนาดของข้าวโพดฝักอ่อนที่ใช้ในการทดสอบนี้ ได้ทำการคัดเลือกขนาดของฝัก ทั้งเปลือกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 25 มิลลิเมตรขึ้นไป ยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร นำมาตัดปลายออก 30 มิลลิเมตร และตัดโคนฝัก 45 มิลลิเมตร

·  การทดสอบเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน พบว่า ที่ความเร็วรอบของเพลา 45 รอบต่อนาที ประสิทธิภาพการกรีด และ ประสิทธิภาพการปอกเปลือกและดึงไหมมี ค่ามากที่สุด คือ 90% และ 70% ตามลำดับ มีเปอร์เซนต์การแตกหัก 30% เวลาที่ใช้ ในการปอกเปลือกเฉลี่ยประมาณ 7 วินาทีต่อ 1 ฝัก

·  นอกจากนี้ รางสำหรับลำเลียงข้าวโพดฝักอ่อน สามารถเพิ่มจำนวนรางได้เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนสามารถนำไปใช้แทนการปอก เปลือกแบบชาวบ้าน ซึ่งจะช่วยทดแทนแรงงานจากคนได้เป็นอย่างดี