บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม

วิชา หมั่นทำการ เอนก สุขเจริญ วิศาน ศรีอ่อน อมรชัย กิตติศรีปัญญา ธานี กิมใช่ยัง และ วรานน พันธ์พฤกษ์
วารสารวิชาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. 2539. หน้า 117-127.
2539
เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ รถไถเดินตามชนิดที่มีคลัชบีบเลี้ยวและมีเกียร์เดินหน้า และถอยหลัง มีกำลังเครื่องยนต์ 10.5 แรงม้า และตัวเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ หน่วยปลิดฝัก (snapping unit) หน่วยโน้มต้นข้าวโพด (Gathering unit) หน่วยทำความสะอาด (cleaning unit) และถังรับฝักข้าวโพด การติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยว ข้าวโพดจะติดอยู่ทางด้านซ้ายของรถไถเดินตาม ซึ่งตัวเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด สามารถถอดเข้าออกจาก รถไถเดินตามได้ การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ วิธีแรกทดสอบเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียรวมทั้งหมดของเมล็ดข้าวโพด โดยทดสอบกับข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 มีจำนวนต้นต่อตารางเมตรเฉลี่ยเท่ากับ 5.61 มีระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นข้าวโพดเฉลี่ยเท่ากับ 74.50 ซม. และ 47.59 ซม. ตามลำดับ เมล็ดข้าวโพดมีความชื้น 25.82% (wb) ผลการทดสอบปรากกฏว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนความเร็วเชิงเส้นของลูกกลิ้งปลิดฝักต่อความเร็วในการเก็บเกี่ยวการสูญเสียเมล็ดรวมทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ณ ที่ความเร็วสูงสุดของการเก็บเกี่ยว 0.316 เมตร/วินาที ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1695 รอบต่อนาที มีอัตราการเก็บฝักข้าวโพดเฉลี่ยเท่ากับ 253.69 กก./ชม. โดยมีการสูญเสียรวมทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 วิธีที่สอง ทดสอบเพื่อหาอัตราการทำงานการเก็บเกี่ยวข้าวโพด โดยทดสอบในแปลงเดียวกันกับการทดสอบวิธีแรก ผลการทดสอบปรากฏว่า ที่ความเร็วของการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยเท่ากับ 0.272 เมตร/ วินาที และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1492 รอบต่อนาที เครื่องมีอัตราการทำงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดเท่ากับ 0.3 ไร่/ชม. โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.66 ลิตร/ไร่