บทคัดย่องานวิจัย

สำรวจและศึกษาการเพาะถั่วงอก

เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง เชาวลิต รักบุญ จรัสพร ถาวรสุข ธีระพล ศิลกุล และ อำนาจ จันทร์กลิ่น
รายงานประจำปี 2536 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ชัยนาท.
2536
สำรวจและศึกษาการเพาะถั่วงอก

ปัจจุบันความต้องการบริโภคถั่วงอกเพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศซึ่งการผลิตถั่วงอกมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีผลให้กรรมวิธีผลิตถั่วงอก

มีความหลากหลายแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และวัสดุที่ใช้เพาะถั่วงอก ซึ่งจากการ

สำรวจความต้องการของผู้บริโภค 86 ราย สรุปได้ว่า ผู้บริโภคชอบถั่วงอกที่มีสีขาว

ต้นอ้วนและยาว รสหวานและกรอบ มีรากสั้น และจากการสัมภาษณ์ ผู้ผลิตถั่วงอกที่

บ้านบางแค ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จำนวน 10 ราย เพื่อต้องการทราบข้อมูล

เบื้องต้น สำหรับจัดทำแบบสัมภาษณ์ในการสำรวจครั้งต่อไปในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ง

ข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตถั่วงอกกลุ่มนี้พบว่า ขั้นตอนวิธีเพาะวัสดุที่ใช้เพาะแตกต่างกันไป

ตามความต้องการของผู้ผลิตและตลาด