บทคัดย่องานวิจัย

ผลของเอทีฟอนที่มีต่อสีผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

สาธิต พสุวิทยกุล
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2531. 32 หน้า.
2531
ผลของเอทีฟอนที่มีต่อสีผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless การทดลองใช้สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 0 250 และ 500 ppm กับช่วงระยะเวลาการให้สาร เมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ทำการทดลองที่โครงการหลวงห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2530 ผลปรากฏว่า สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 250 และ 500 ppm ให้ปริมาณแอนโธไซยานินเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันในทางสถิติกับการไม่ใช้สารเอทีฟอน แต่ที่ระดับความเข้มข้นของสารเอทีฟอน 250 และ 500 ppm ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ำสุด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเข้มข้น 250 ppm และการไม่ใช้สารเอทีฟอน ในด้านคุณภาพของผล สารเอทีฟอนความเข้มข้น 250 และ 500 ppm ให้เปอร์เซ็นต์ TSS สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ TSS ต่อเปอร์เซ็นต์ TA และคะแนนการชิมรสชาติเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ TA ลดลง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติกับการไม่ใช้สารเอทีฟอน การใช้สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 250 ppm  ให้เปอร์เซ็นต์การหลุดจากขั้วหลุดต่ำสุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการไม่ใช้สารเอทีฟอน แต่แตกต่างจาการใช้สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm เอทีฟอนทุกระดับความเข้มข้นให้เปอร์เซ็นต์ผลแตก เปอร์เซ็นต์ผลเน่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้เอทีฟอนที่ความเข้มข้น 250 ppm ยังให้ผลดีในด้านความยาวช่อและน้ำหนักช่อ

ช่วงระยะเวลาการให้สารเอทีฟอน พบว่า การให้สารเมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ กับการให้สารเมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณแอนโธไซยานิน เปอร์เซ็นต์ TA  สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ TSS ต่อเปอร์เซ็นต์ TA คะแนนการเปลี่ยนสีผล เปอร์เซ็นต์การหลุดจากขั้ว เปอร์เซ็นต์ผลแตก เปอร์เซ็นต์ผลเน่า ความยาวช่อ น้ำหนักช่อ และน้ำหนักผล ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การให้สารเมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง เพิ่มเปอร์เซ็นต์ TSS ความกว้างผล ความยาวผล ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติกับการให้สารเมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

อิทธิพลร่วมของสารเอทีฟอนระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กับช่วงระยะเวลาการให้สารเมื่อระดับการเปลี่ยนสีของจำนวนผลในช่อต่างกัน ปรากฏว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกันในด้านปริมาณแอนโธไซยานิน เปอร์เซ็นต์ TSS เปอร์เซ็นต์ TA  สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ TSS ต่อเปอร์เซ็นต์ TA คะแนนการชิมรสชาติ คะแนนการเปลี่ยนสีผล เปอร์เซ็นต์การหลุดจากขั้ว เปอร์เซ็นต์ผลแตก เปอร์เซ็นต์ผลเน่า ขนาดของช่อผล และขนาดของผล แต่สารเอทีฟอนที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm ให้เมื่อจำนวนผลในช่อเปลี่ยนสีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ำสุด