บทคัดย่องานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดสับข้าวโพดแบบแถวเดียวสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

สุวรรณ หอมหวล และวัชมา โพธิ์ทอง
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4. วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วันที่ 13-14 มีนาคม 2546. ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. หน้า 67. 666 หน้า.
2546
การพัฒนาเครื่องตัดสับข้าวโพดแบบแถวเดียวสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องตัดและสับต้นข้าวโพดแบบแถวเดียวที่พัฒนาและสร้างนี้เป็นการออกแบบและประยุกต์หลักการทำงานของเครื่องต่างประเทศให้สามารถใช้ต้นกำลังจากแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 16-25 แรงม้าทำงานได้ การทำงานของเครื่องจะเป็นแบบ 2 จังหวะโดยเริ่มจากการตัดโคนข้าวโพดที่ปลูกเป็นแถว แล้วทำการสับต่อและพ่นออกด้วยแรงเหวี่ยงโดย Flywheel cutter เข้าสู่เทรลเลอร์ ทำให้สามารถลดการสูญเสียในแปลงและได้ขนาดของข้าวโพดสับค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้อาหารโคในรูปแบบอาหารผสมรวม (TMR) และโคสามารถดึงคุณค่าทางโภชนาการไปใช้ประโยชน์ได้สูง จากการทดสอบโดยใช้แทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ให้กำลังสูงสุด 16 แรงม้า ที่รอบเครื่อง 2300 rpm สภาพทดสอบเป็นแปลงข้าวโพดอายุประมาณ 80 วัน ปลูกใหม่และพื้นดินเป็นดินผสมลูกรัง พบว่า เครื่องสามารถทำงานที่เร็ววิ่งตัดเฉลี่ย 20 เมตร/นาที ตัดสับได้ประมาณ 2400 กิโลกรัม/ชั่วโมง ได้ข้าวโพดสับมีขนาดเฉลี่ยน้อยกว่า 1 นิ้ว และใช้กำลังขับขณะปฏิบัติงานเฉลี่ยระหว่าง 1.12-3.76 แรงม้า สำหรับภาวะที่ไม่มีโหลด ส่วนในภาวะที่มีโหลด ใช้กำลังขณะปฏิบัติงานเฉลี่ยระหว่าง 4.67-8.77 แรงม้า