บทคัดย่องานวิจัย

การสำรวจสุขลักษณะความปลอดภัยของการจัดการเนื้อสัตว์สำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์

เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ พยุงศักดิ์ มะโนชัย รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ ศราวุธ มณีวงศ์ และวัชรี ทานันท์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 373-375
2545