การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2030 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วม สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ คือ Prof. Dr. Shela Gorinstein จาก ประเทศอิสราเอล เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการเขียนบทความงานวิจัยที่สามารถสื่อสารความคิด และข้อมูลด้านงานวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้องและมีความชัดเจนในการนำเสนอ โดยเน้นการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และมีการใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ เทคนิค และหลักการต่างๆ ในการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ พร้อมทั้งได้ฝึกเตรียมผลงานวิจัยของตนเองสำหรับการตีพิมพ์ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Techniques in Scientific Manuscript Preparation for International Publication in Postharvest Technology