การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 3030 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้” สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGap  จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นวิทยากรซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GlobalGAP  เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้ในระดับนานาชาติและสามารถวางแผนการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีระบบมากขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”
การอบรม เรื่อง “การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP สำหรับผักและผลไม้”