การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1823 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดฝึกอบรม เรื่อง "การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก" ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 โดยมี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดู ม.9 ตำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เข้ารับการอบรมประมาณ 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในทางการค้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
การอบรมเรื่อง การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก