การลดความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวในระบบการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2966 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การลดความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวในระบบการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดบรรยายเรื่อง การลดความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวในระบบการเก็บเกี่ยว ภายใต้โครงการบริหารรถเกี่ยวนวดข้าวสู่เกษตรกร ในวันที่ 2-4  ตุลาคม  2550  โดยจัดที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 900 คน ดังนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 2550

ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวที่เข้ารับฟังการบรรยาย: ประมาณ 700 คน

วันที่ 3 ตุลาคม 2550

ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จำนวนผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวที่เข้ารับฟังการบรรยาย: ประมาณ 100 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2550

ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวที่เข้ารับฟังการบรรยาย: ประมาณ 100 คน

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี


รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ กำลังบรรยายให้ผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวฟัง
เพื่อให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว


ผู้ประกอบการที่เข้ารวมโครงการจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนประมาณ 700 คน


ผู้ประกอบการที่เข้ารวมโครงการให้ความสนใจฟังวิทยากรบรรยายเป็นอย่างดี

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท


ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรกลจังหวัดชัยนาทกำลังกล่าวแนะนำวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังบรรยายให้ผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวฟัง
เพื่อให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว


ผู้ประกอบการที่เข้ารวมโครงการจังหวัดชัยนาท มีจำนวนประมาณ 100 คน

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ณ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก


ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรกลจังหวัดพิษณุโลก กำลังกล่าวแนะนำวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังบรรยายให้ผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวฟัง
เพื่อให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความสูญเสียจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว


ผู้ประกอบการที่เข้ารวมโครงการจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนประมาณ 100 คน ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

ขออภัย! ...ไม่พบข้อมูลในขณะนี้