ทิศทางการวิจัย / กลุ่มวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF

ศูนย์มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเชิงวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ดียิ่งขึ้น สามารถลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว เพิ่มมูลค่าให้พืชเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพผลิตผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โดยศูนย์มีกลุ่มวิจัย 4 กลุ่ม ทำหน้าที่ผลิตผลงานวิจัยตามเป้าหมายได้แก่