กลุ่มวิจัย Postharvest Machinery ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ ทิศทางการวิจัย / กลุ่มวิจัย
Print Friendly and PDF

ประธานกลุ่มวิจัย : ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์

- ผู้เชียวชาญกลุ่ม Postharvest Machinery

ประโยชน์และความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหน่ายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ประชากรของโลกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อภาคการเกษตรมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านการแข่งขันกับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าเกษตรนั้น การผลิตสินค้าเกษตรของไทยยังคงมีปัญหาที่สำคัญในด้านต้นทุนการ ผลิตความสูญเสียทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งควรได้รับการพัฒนาและแก้ไขโดยคำนึงถึงการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่น และผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับโดยในการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆเข้าช่วย โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Machinery) รวมไปถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นวิทยาการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สำคัญดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่มุ่งเน้น

เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและหรือปรับปรุงเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเน้นพืชหลักสำหรับการวิจัย คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา ตลอดจนไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเหมาะสมในทางปฏิบัติ

ผลผลิตของงานวิจัย

  • การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการผลิตเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์
  • จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
  • การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการในระดับชาติและหรือนานาชาติ
  • การบริการวิชาการแก่ผู้ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างผลงานวิจัย

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสมรรถนะสูง

เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์

เครื่องคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบทรงกระบอกหมุน

ติดต่อกลุ่มวิจัย Postharvest Machinery

ประธานกลุ่มวิจัย : ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร 043-202-597 โทรสาร 043-202-598 Email : phtic@kku.ac.th