พันธกิจและวัตถุประสงค์

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนสร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

  1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นเลิศ สามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตกำลังคนระดับสูงที่มีทักษะด้านการวิจัยสนองตอบความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบัณฑิตศึกษาของไทย
  3. ถ่ายทอดความรู้และให้บริการวิชาการที่มีมาตรฐานสูง นำไปสู่การเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตผลเกษตรไทยในตลาดโลก
  4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็งและยั่งยืน