คณะกรรมการบริหาร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

  ประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

  กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์

  กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

  กรรมการ
 • อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

  กรรมการและเลขานุการ