คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

  ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์

  กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ นพ.วีระชัย โควสุวรรณ

  กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

  กรรมการ
 • คุณนิวัฒน์ พ้นชั่ว

  กรรมการ
 • คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์

  กรรมการ
 • คุณนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน

  กรรมการ
 • คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

  กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

  กรรมการและเลขานุการ