ความเป็นมา ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF
การดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2549-2552) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแนวคิดพื้นฐานและเจตนารมณ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยคณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสนใจในวิทยาการที่คล้ายคลึง เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกัน ร่วมกันทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานบัณฑิตศึกษา ด้วยการสนับสนุนอย่างเพียงพอด้านบุคลากร งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่

  1. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ
  2. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม
  3. สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัย เพื่อให้การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง