แนวทางการปฏิรูปข้าวไทยเพื่อสู่อนาคตที่ยั่งยืน

แนวทางการปฏิรูปข้าวไทยเพื่อสู่อนาคตที่ยั่งยืน หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2557 ผู้ชม : 356 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เชิญสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไปให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นในการพัฒนาภาคการเกษตร ประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ โดยเฉพาะ ถือเป็นการช่วยเหลือชาวนาในระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ภายหลังยุติโครงการรับจำนำข้าว แต่การเสนอข้อมูล และข้อคิดเห็นจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับชาวนา ซึ่งมีอยู่หลายสมาคม ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เป็นเอกภาพ จากสถานการณ์ดังกล่าว ล่าสุดสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เครือข่ายชาวนาไทยภาคตะวันตก และผู้ประกอบการภาคเอกชน จึงร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “โรดแม็พ" (Road Map) เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้เป็นเวทีสาธารณะให้นักวิชาการ ภาคเอกชน เกษตรกร ชาวนา สมาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และสื่อมวลชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการรับทราบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการเกษตร

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก