ต้นทุนการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้น

ต้นทุนการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้น หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 1 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 433 ครั้ง
Print Friendly and PDF
รายงานจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ ในไตรมาสแรกปี 2557 พบว่า มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยพบว่าไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ค่าวัสดุต่าง ๆ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 เช่น ราคาปุ๋ย ยา สารเคมี ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ทำให้ต้นทุนรวมต่อไร่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยกเว้นกลุ่มผลไม้ที่มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากเกษตรกรปรับการใช้ปุ๋ยและสารเคมี โดยหันมาใช้ประเภทอินทรีย์มากขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์