มาตรฐานสินค้าเกษตรนำร่อง 4 เรื่อง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 56
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้กำหนด มาตรฐานสินค้าเกษตร ไว้ 2 ประเภท คือ มาตรฐานสมัครใจ และมาตรฐานบังคับ ในส่วนของมาตรฐานบังคับนั้น ทางกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณี ต้องขอรับรองการตรวจสอบและต้องได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับด้วย ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำมาตรฐานบังคับสินค้าเกษตรนำร่อง 4 เรื่อง เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพไม่ให้เข้ามาตลาดในประเทศได้

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์