เครื่องปั่นน้ำข้าวกล้อง 'ทูอินวัน' รวม 'ต้ม-ปั่น' ผลงาน มรภ.สุรินทร์

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 56
แม้การทำน้ำข้าวกล้องงอกจะมีวิธีการง่าย แต่ก็มีขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ทั้งยังพบว่าในกระบวนการทำน้ำข้าวกล้องงอกแบบเดิมนั้น ยังประสบปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการกำหนดอุณหภูมิ เนื่องจากเครื่องเดิมวัดอุณหภูมิไม่ชัดเจน ปัญหาด้านขั้นตอนและกระบวนการทำ เนื่องจากการทำน้ำข้าวกล้องงอกมีหลายขั้นตอน ต้องแยกต้มและแยกปั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายใต้การนำของ อ.เอกราช นาคนวล ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องปั่นน้ำข้าวกล้องงอกที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมอุณหภูมิในการต้มและควบคุมเวลาในการปั่นที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งจะประหยัดเวลาในขั้นตอนการทำและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำข้าวกล้องงอกได้อีกด้วย

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก