รัฐเดินหน้างดเผาตอซัง-สร้างดินยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนวาระ 'เกษตรอินทรีย์'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 56
โครงการรณรงค์ "งดเผาตอซัง สร้างดิน ยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม" ถือเป็นอีกกิจกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง หลังได้ประกาศขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ หวังเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกร ที่แต่เดิมต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก อันเป็นภาระในเรื่องต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงต่อพิษภัยของสารเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากงดการเผาและหันมาไถกลบตอซังร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อช่วยให้มีการย่อยสลายได้ง่ายขึ้น กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดิน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก