พัฒนาเกษตรกรสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 56
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนกำลังตื่นตัวและเตรียมการรับมือ ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้เหนือคู่แข่ง เพราะเป็นเขตการค้าเสรี ที่มีภาษีเป็นศูนย์ สำหรับเกษตรกรไทยนับจากนี้ก็จะมีเวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการนี้ ล่าสุดทาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ที่ถือเป็นองค์กรของภาคการเกษตร ด้วยมีผู้แทนเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิก และเป็นกระบอกเสียง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพร้อมสรุปเป็นข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายแก้ไขความเดือดร้อนในการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกร และพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน โดยร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำเกษตรกร และสมาชิกสภาจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อพร้อมรับมือการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รู้เขารู้เราให้กับเกษตรกรได้รับรู้ ตลอดถึงการลดต้นทุนด้านการผลิตอันเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับขบวนการผลิตของเกษตรกรไทย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์