เปิดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นนานาสาขาพร้อมปัจจัยการผลิตทุกที่นั่งฟรี

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 56
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำริ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับกองทัพไทย ซึ่งได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ระหว่างวันที่ 13–17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้จากแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจสู่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ได้ตระหนัก และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์