ดินดานแก้ได้ด้วยหญ้าแฝก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 55
การเสื่อมโทรมและการพังทลายของดินเกิดจากปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่การถูกกัดเซาะของผิวหน้าดินจากฝนที่ตกลงมา หรือน้ำที่ไหลบ่าเป็นจำนวนมากจนทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ น้ำฝนและน้ำที่ไหลบ่าจะก่อให้เกิดปัญหาดินพังทลาย สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรกรรมทำให้ผลผลิตลดลง แม้จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนมากเพียงพอตลอดช่วงการเพาะปลูกก็ตาม ที่สำคัญทำให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ำฝนได้เต็มที่เนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาชะลอกั้นไว้ นอกจากจะทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินแล้ว ยังทำให้พื้นดินขาดความชุ่มชื้นไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในผืนดินได้ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์