“หมอดิน” แนะปลูกปุ๋ยพืชสด ฟื้นฟูหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 55
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ทำให้อินทรียวัตถุในดินหายไป เกษตรกรจึงได้รับความเดือนร้อนจากการปลูกพืชผักไม่ได้ผล กรมพัฒนาที่ดินได้จึงได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขในส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า