สุกรพื้นเมืองแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ดำรง กิตติชัยศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทำการศึกษาการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุนวิจัยนวมินทร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยสามารถนำมาขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของเกษตรกรได้โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ชนบททั่วไปได้

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์