ทางเลือกใหม่ในการกำจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ทางเลือกใหม่ในการกำจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ หมวดหมู่ : บทความ เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 2556 ผู้ชม : 2623 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ทางเลือกใหม่ในการกำจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

โดย ...รศ. ดร. สุชาดา เวียรศิลป์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

บทความนี้ ตีพิมพ์ลงใน Postharvest Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556