ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และแปลงสาธิตการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • แมลงศัตรูพืชและการเข้าทำลาย
  • เทคนิคและวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืช
  • โรคพืชเศรษฐกิจ
  • เทคนิคและวิธีการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดรน
  • เทคนิคและวิธีการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

พร้อมทั้งชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

** ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน  รับจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม