ร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

ร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก


ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้นักวิจัยประจำศูนย์ฯ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ผศ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ ได้เข้าร่วมเสวนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลไม้พรีเมียม” ด้วย