การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 2561


Classification Analysis by Chemometrics

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Classification Analysis by Chemometrics)” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ artificial neural networks (ANNs), multiple class classifications (EDA, LDA, QDA, PLS-DA, supervised-SOMs) และ one class classifications โดยมี ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 30 คน