การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.2561


Postharvest Management System for Durable Crops

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” เมื่อวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ

  • ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช
  • คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย
  • ระบบการลดความชื้นเมล็ดพืชและเทคโนโลยีการลดความชื้นที่ทันสมัย
  • การประเมินคุณภาพของเมล็ดพืชโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายตัวอย่าง
  • เทคนิคการควบคุมกำจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน
  • การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ
  • และโรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 30 คน