อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”


อบรมเชิงปฏิบัติการ Chemometrics

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ เคโมเมทริกซ์ ประกอบด้วย principal component analysis (PCA), multiple linear regression (MLR), principal component regression (PCR) และ partial least squares regression (PLSR) และการได้มาซึ่งข้อมูล NIR analysis ของผลิตผลเกษตร โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จำนวน 2 ท่านคือ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลา กิตติวัชนะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย