ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 2561


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ

  • ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช
  • คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย
  • ระบบการลดความชื้นเมล็ดพืชและเทคโนโลยีการลดความชื้นที่ทันสมัย
  • การประเมินคุณภาพของเมล็ดพืชโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายตัวอย่าง
  • เทคนิคการควบคุมกำจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน
  • การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ
  • โรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/Epwwzv7OFMZOapK63
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 053-941426
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น