ขอเชิญดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ขอเชิญดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15


ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2560 โดยมีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 97 เรื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม