ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร” (Toxic Substances in Plants)วันที่ 8-9 มี.ค. 2561 ฟรี!! ค่าลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร” (Toxic Substances in Plants)วันที่ 8-9 มี.ค. 2561 ฟรี!! ค่าลงทะเบียน


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร” (Toxic Substances in Plants) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 2 ท่าน คือ

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์
  • อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ใจแข็ง

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน ฟรี!! ค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแผ่นพับการฝึกอบรม