ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างศูนย์ฯ และ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างศูนย์ฯ และ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น


ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ Professor Dr. Kazuhiro Nakano, Graduate School of Science and Technology, Niigata University, Japan พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของไทย ซึ่งผลการประชุมหารือเป็นที่น่าพอใจและจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป