เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)


เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

การบรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดย ดร. วาธิส ลีลาภัทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560