ความคาดหวังของภาคเอกชนต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ความคาดหวังของภาคเอกชนต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


ความคาดหวังของภาคเอกชนต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของภาคเอกชนต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดย ดร. ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560