อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร”


ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety)” ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของผลิตผล สรีรวิทยาของผลิตผลกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคนิคการลดการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการผลิตผลทางเกษตรในโรงคัดบรรจุ พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่