แนวคิดการพัฒนาระบบควบคุมการปล่อยไอระเหย ในระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้ตัดสด

แนวคิดการพัฒนาระบบควบคุมการปล่อยไอระเหย ในระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้ตัดสด


โดย … ดร.วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี